Inne

1.Opracowanie instalacji do suszenia węgla brunatnego metodą fluidalną P.O.I.G. 2009-2014

2.Opracowanie raportu  z badań Termowizyjnych Bloku nr 12 w PGE GiEK oddział Bełchatów - 2014

3.Projekt i nadzór nad wykonaniem instalacji dozowania węgla brunatnego do kotła WP120 w ECO Opole -2015

4.Opracowanie modelu matematycznego rozkładu pól temperatur dla fundamentu Zgazowywarki w Stanowicach - 2015

5.Projekt dostosowania fundamentu dla potrzeb wielkogabarytowych silników elektrycznych w PGE GiEK oddział Bełchatów - 2015

6.Jesteśmy beneficjentem projektu realizowanego w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu nr POWR.02.15.00-00-1004/18 pn. „wypracowanie modelu programu kształcenia zawodowego i praktycznego w branży elektryczno-energetycznej” w ramach II Osi Priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki