Ogłoszenie naboru na stanowisko

Opole, dnia 23.04.2019 r.

Dotyczy: ogłoszenia naboru na stanowisko Konsultanta ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży instalacyjnej w ramach projektu POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 pn.: „Dualne nauczanie uczniów branży instalacyjnej pod kątem wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy”.

 

Nr wniosku / projektu POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18
Tytuł projektu Dualne nauczanie uczniów branży instalacyjnej pod kątem wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

 

PLUTECKI ZBIGNIEW INERIO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

 Konsultanta ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w ramach projektu pn. „Dualne nauczanie uczniów branży instalacyjnej pod kątem wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy” na mowę o dzieło

W ramach castingu zostanie wybranych 4 Konsultantów ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu. Konsultanci ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu zatrudnieni zostaną na umowę o dzieło (ok. 72  godziny(18h na osobę)), która wypłacona zostanie po złożeniu modelu wraz z raportem wykonanych prac i protokołem odbioru modelu.

 

nr projektu  POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18, do projektu pn. „Dualne nauczanie uczniów branży instalacyjnej pod kątem wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy” w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pn. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, działanie 2.15 „Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki”.

 

Nazwa i adres jednostki:

 

PLUTECKI ZBIGNIEW INERIO

Zbigniew Plutecki

 1. Wspólna 9

45-837 Opole

 

duczkowskaanna@gmail.com

biuro.edu@inerio.pl

 

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

(zapis w liście motywacyjnym lub CV):

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stopień nauczyciela co najmniej kontraktowego;
 6. wykształcenie wyższe, kierunkowe;
 7. minimum 3 lata doświadczenia lub udokumentowane i zrealizowane przedsięwzięcia w obszarze będącym przedmiotem projektu;
 8. Obsługa pakietu biurowego MS Office (Word, Excel);
 9. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska;

 

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

(zapis w liście motywacyjnym lub CV):

 

 1. wykształcenie kierunkowe zgodne z branżą, w którym opracowany będzie modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu
 2. udział w szkoleniach z zakresu kształcenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat.
 3. doświadczenie w opracowaniu narzędzi zapewnienia jakości kształcenia zawodowego.
 4. współpraca z przedstawicielami rynku pracy w organizacji/realizacji praktycznej nauki zawodu.
 5. doświadczenie we współpracy pomiędzy szkołą zawodową, a przedstawicielami rynku pracy w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów w okresie ostatnich 6 lat

 

Zakres zadań:

 

Konsultant ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu

w branży instalacyjnej w zakresie swoich obowiązków będzie miał:

 

 • przygotowanie treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy (opracowanie załącznika do modelu)
 • w przypadku wariantu współpracy na linii SZ-CKP-P przygotowanie treści do realizacji, dostosowanych do podstaw programowych kształcenia w zawodach, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019roku.
 • kontakty z pracodawcami, by włączyć ich aktywnie w merytoryczna pracę tworzenia modelu
 • realizację praktycznej nauki zawodu na etapie prac koncepcyjnych nad wstępna wersją modelu

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanym doświadczeniu zawodowym (opinie, referencje) kwalifikacjach umiejętnościach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych lub zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy;
 6. oświadczenie kandydata stwierdzające, że :
 • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

oraz załączniki:

 

ZAŁ.1 – Formularz ofertowy

ZAŁ.2 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na konsultanta ds. opracowania modelowego programu

ZAŁ.3 – Oświadczenie o braku powiązać kapitałowych lub osobowych

ZAŁ.4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna

 

Wymiar etatu  i warunki pracy:

 

Wymiar zatrudnienia – umowa o dzieło (ok. 18 godzin)

Umowa o dzieło zostanie zawarta na czas realizacji projektu, tj. od dnia ……….do dnia ………

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca wymagająca obsługi komputera a także innych urządzeń biurowych we własnym zakresie.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: do dnia 07.05.2019 r.

Sposób:

 1. a) osobiście w siedzibie biura projektowego INERIO (wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Konsultant ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla branży instalacyjnej.
 2. b) drogą elektroniczną (skan podpisanej dokumentacji w formacie PDF) na adres e-mail: duczkowskaanna@gmail.com lub edu@inerio.plw temacie wiadomości e-mail należy wpisać: „Konsultant ds. opracowania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu dla branży instalacyjnej”

 

Inne informacje:

Aplikacje, które wpłyną do Biura INERIO w Opolu lub na adres mailowy po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani.

Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej INERIO www.inerio.pl

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 506 – 057 – 072